Live concert photo of Adam Clayton, Bono

 

 

Adam Clayton, Bono
The Joshua Tree Tour 2017
Vancouver
2017-05-12

 

next · previous · thumbs